Informácia o spracúvaní osobných údajov

Vážený pán/pani,

v súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa s účinnosťou 25. mája 2018 vzťahuje na spracúvanie Vašich osobných údajov spoločnosťou ProFinCare, s.r.o. , Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Aby naša spoločnosť mohla zabezpečiť bezproblémové vykonávanie činností v súlade s predmetom činnosti spoločnosti a poskytovať komplexné služby v oblasti spracovanie účtovníctva, podnikateľského  poradenstvo a finančného sprostredkovania v uvedených službách ako sprostredkovateľ dodávateľským spôsobom v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, potrebujeme spracúvať  osobné údaje, ktoré sú spracúvané v informačných systémoch. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé a preto sú spracúvané na základe zmluvy medzi Vašim zamestnávateľom a našou spoločnosťou.  Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako zabezpečíme ich bezpečnosť. 

 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť ProFinCare, s.r.o. , Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č. 28117/V, sídlo Hlavná 13/59, 076 15 Hrčeľ, IČO: 46287019, tel. +421 905222912, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ako prevádzkovateľ a sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 1. Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

 • Účtovné doklady: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  plnením zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 • Správa registratúry: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  plnením zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 • Spracovania miezd,  personalistiky a účtovníctva prevádzkovateľov: zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade s čl. 28. ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, pričom spracúvanie osobných údajov sa v zmluve riadi zákonmi pre spracovanie mzdy a personalistiky  a účtovných dokladov.
 • Klienti, finančné sprostredkovanie: zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade s čl. 28. ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, pričom spracúvanie osobných údajov sa v zmluve riadi zákonmi pre spracovanie finančného sprostredkovania.
 • Marketing, finančné sprostredkovanie: zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade s čl. 28. ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, pričom spracúvanie osobných údajov sa v zmluve riadi zákonmi pre spracovanie marketingu.
 • AML, finančné sprostredkovanie: zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade s čl. 28. ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, pričom spracúvanie osobných údajov sa v zmluve riadi zákonmi pre ochranu pred legalizáciou z TČ a pred financovaním terorizmu.
 • Podnikateľské  poradenstvo: čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zmluva,
 • Žiadosti dotknutých osôb: čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zákon.
 1. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade v súlade s čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

 • súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútor,
 • sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne,
 • Finančná správa SR, Finančné riaditeľstvo SR, daňový úrad,
 • doplnkové dôchodkové poisťovne a dôchodcovské správcovské spoločnosti,
 • orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru,
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou,
 • Štatistický úrad SR,
 • Úrad verejného zdravotníctva SR,
 • KR HaZZ, OR HaZZ,
 • Inšpektorát práce,
 • Orgány štátnej správy a orgány verejnej moci,
 • Iné oprávnené subjekty.
 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Dokumentácia, ktorá nie je súčasťou registratúrnych záznamov je po splnení účelu spracúvania bezodkladne bezpečne zničená. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov sú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym plánom v archíve zmluvnej externej spoločnosti. Po uplynutí doby uloženia sú registratúrne záznamy v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vyradené z evidencie a  bezpečne likvidované tak, aby nebolo možné zistiť ich obsah.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 1. Ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje?

 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na Vašej slobodnej vôle a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a Vaše informovanie o novinkách,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a odmietnete nám poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to znamenať nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo prípadne jeho plnenia,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Ak nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné; neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že Vám nebude poskytnutá služba zabezpečovaná v rámci pôsobnosti orgánov územnej samosprávy alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy vo verejnom záujme; v niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
 • v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti tohto dokumentu ako aj prostredníctvom doplnkových mechanizmov transparentnosti, ktoré môžeme používať pri našej prvej komunikácii a/alebo pri získavaní Vašich osobných údajov priamo od Vás.
 1. Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva,
 • právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany našej spoločnosti,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým ak
 • už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie,
 • ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie,
 • ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu,
 • sú osobné údaje spracúvané nezákonne alebo
 • musia byť osobné údaje vymazané v zmysle právnych predpisov,
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak
 • napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým overíme ich správnosť,
 • spracúvanie je nezákonné,
 • ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov,
 • namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami,
 • právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame na účely priameho marketingu alebo na účely našich oprávnených záujmov,
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb,
 • právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421 -2-3231-3220, elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 1. Ak potrebujete pomoc

Ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje alebo potrebujete akúkoľvek súvisiacu pomoc, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu, a to telefonicky na tel. č. . +421 905222912, elektronicky na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo písomne na adrese ProFinCare, s.r.o. ,  Hlavná 13/59, 076 15 Hrčeľ.

 1. Ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme a pri ich spracúvaní nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre obec mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitiu,  k zabezpečeniu pred neoprávneným spracúvaním, spracúvaniu nad rámec rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu účelu ich spracúvania, nedovoleným spôsobom spracúvania, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov ako aj obnovu dát v prípade bezpečnostného incidentu. Ak je to nevyhnuté, využívame na ochranu Vašich osobných údajov spracúvaných v elektronickej podobe šifrovanie. Všetky prijaté opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Analýza a štatistiky

Webové stránky nemonitorujeme a neanalyzujeme pomocou analytických služieb.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25. mája 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Ceníme si spoluprácu
s našimi partnermi:

Copyright © 2019 PROFINCARE, s.r.o. Všetky práva vyhradené.